{{title}}
Soria Moria tilbyder

Kre­a­ti­vitet, nærvær, for­dy­belse, hjemlig hygge og naturoplevelser.

Vi er en lille, men rum­melig bør­ne­have be­lig­gende tæt ved Amager Strand og Kastrup­fortet, som ar­bejder ud fra Ru­dolf Ste­i­ners pæ­da­go­giske impuls.

Vi har en skøn le­ge­plads, en​​​​​​​​-​​to ugent­lige tur­dage, en ba­gedag, ma­ledag, og snit­te­værk­sted mm.

For­æl­dre­sam­ar­bejdet er tæt og godt.

Ko­deord

Eventyr, års­tider, trygge rytmer, farver, fest­lige høj­tider, sang­lege, voksne som in­spi­re­rende forbilleder.

Be­ta­ling

For pris hen­ven­delse til sko­lens kontor. (Prisen svarer no­gen­lunde til hvad andre in­sti­tu­tioner koster).

Kon­takt

Den bedste måde at komme i kon­takt med os i for­bin­delse med div. spørgsmål er via mail til soria.​moria@​steinerskole.​dk

Mobil : 52 45 75 91 send gerne sms. Vi af­lytter ikke te­le­fonsvarer eller svarer på sms’er ved sy­ge­mel­ding af barn.

Åb­ning­stider 7.30 16.30 alle dage Se ka­lender for fe­rier og åbnet hus arrangementer.